wielkość tekstu:
Kontrast:
Świat Seniora
Publicystyka

Projekt Usługi społeczne dla dojrzałych

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 45 osób w wieku 55+; mieszkających na terenie miasta Kętrzyna w szczególności z parafii św. Jerzego w Kętrzynie. Projekt dotyczy osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego poprzez objęcie ich usługami, które przyczynią się do poprawy jakości życia, budowania pewności siebie, chęci bycia jak najdłużej aktywnymi i samodzielnymi.

W ramach projektu zrealizowanie zostaną następujące zadania:

1. Uczestnicy wezmą udział w diagnozie ich sytuacji osobistej i życiowej, gdzie w indywidualnej pracy z trenerem przeprowadzony i omówiony zostanie test osobowości, omówione zostaną relacje z rodziną, problemy codziennego życia, sytuacji seniora.

2. Następnym etapem projektu są zajęcia motywacyjne, seniorzy pracują w 7-8 osobowych grupach dobranych według diagnozy w sposób możliwie jednolity. Program tych zajęć obejmuje wsparcie motywacyjne, rozumienie ludzkiego zachowania, sposoby motywowania się, motywację wewnętrzną i zewnętrzną, podstawowe dążenia ludzkie i pragnienia.

3. Uczestnicy w grupach 7-8 osobowych będą poznawali nowe technologie. Laptopy użyte do tego etapu kształcenia będą narzędziem do nauki. Program obejmuje wszystkie podstawowe i niezbędne informacje oraz ćwiczenia do posługiwania się komputerem i Internetem.

4. Integracja sąsiedzka jest kolejnym etapem projektu z zajęciami edukacyjnymi. Uczestnicy zostaną wyposażeni w walizki z zestawem higienicznym i anty-COVID19 i zostaną zaproszeni na 6- dniowy wyjazd do ośrodka w Rybakach. Program pobytu w ośrodku obejmuje pracę w grupach w następujących tematach:


  • Przekonania na temat starości
  • Poczucie kontroli i poczucie własnej skuteczności- relacje senior/otoczenie
  • Zarządzanie budżetem domowym seniora
  • Reakcje na zmiany stanu zdrowia i znaczenie dobrej komunikacji
  • Dieta seniora- rożne przykłady przy rożnych schorzeniach
  • Radzenie sobie z mnożącymi się problemami- aspekty formalnoprawne ważne w wieku senioralnym

W ramach pobytu w ośrodku, uczestnicy wezmą udział w zajęciach rekreacyjnych – systematyczne spacery z kijkami oraz w zajęciach warsztatowych, gdzie będą samodzielnie tworzyli różne przedmioty.

Program projektu przewiduje na zakończenie podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w Generatorze Inspiracji, gdzie uczestnicy w pracy z trenerem zdefiniują swoje krótkoterminowe cele, przećwiczą różne zachowania w scenkach i ćwiczeniach grupowych.

Przewidywany czas trwania projektu około 3 miesięcy.

Zajęcia są planowane w salach w parafii pod wezwaniem św. Jerzego w Kętrzynie oraz w ośrodku w Rybakach.

Projekt „Usługi społeczne dla seniorów” nr RPWM.11.02.03-28-0072/19-00 w ramach osi priorytetowej 11-wylączenie społeczne, działania 11.2-Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.3 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CMS
CMS

Fundacja Eco Senior

ul. Miejska 7
11-400 Kętrzyn 

CMS e.madra@swiatseniora.org
CMS +48 607 887 722
CMS Wytycz trasę dojazdu CMS