wielkość tekstu:
Kontrast:
Świat Seniora
Artykuły

Edukacja seniorów sposobem na aktywne starzenie się

Udział seniorów w różnych przedsięwzięciach edukacyjnych jest jednym ze sposobów na aktywne starzenie się. W Polsce aktywność́ edukacyjna osób ze najstarszych grup wiekowych jest bardzo niska, znacznie niższa w porównaniu do państw europejskich. Obniżająca się̨ wraz z wiekiem jakość życia, gorsza pozycja na rynku pracy czy słabnąca pozycja społeczna osób starszych to tylko niektóre konsekwencje ich niskiego poziomu wiedzy i umiejętności.

Na rynku pracy mamy już 5 pokoleń i odnalezienie na nim osób starszych wymaga pracy, rozwoju osobistego. Ostatnie lata przed emeryturą jest trudno seniorom przepracować bez stresu. Często mówi się, że „czują na plecach oddech młodszych”.

Przyswajanie nowej wiedzy, jej aktualizowanie, nabywanie i rozwój nowych umiejętności stanowią̨ o utrzymaniu atrakcyjności osób starszych na rynku pracy. Edukacja zatem ogranicza zakres wykluczenia ekonomicznego i społecznego osób starszych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia niski poziom wykształcenia jest głównym czynnikiem prowadzącym do bezrobocia, zwiększają także ryzyko niepełnosprawności, utraty zdrowia i życia wśród osób starszych. Osoby lepiej wykształcone, uczestniczące w procesie kształcenia przez całe życie, łatwiej adaptują̨ się do zachodzących zmian, także w starszym wieku. Łagodniej przechodzą proces „stawania się człowiekiem starym” i rzadziej doświadczają̨ wykluczenia społecznego.

Edukacja przez osoby starsze pełni funkcję społeczną. Uczestnictwo w przedsięwzięciach edukacyjnych kierowanych do osób starszych daje im poczucie inkluzji oraz ułatwia nowe kontakty i utrzymywanie dotychczasowych więzi społecznych. Nauka pomaga zwiększyć́ świadomość i wiedzę na temat zdrowia, zdobyć umiejętności obsługi nowoczesnych technologii codziennego użytku (np. Internetu, elektronicznej bankowości). Aktywność́ edukacyjna osób starszych umożliwia przełamywanie stereotypowego wizerunku osoby starszej: niesamodzielnej, niedołężnej, społecznie izolowanej i izolującej się.

CMS
CMS

Fundacja Eco Senior

ul. Miejska 7
11-400 Kętrzyn 

CMS e.madra@swiatseniora.org
CMS +48 607 887 722
CMS Wytycz trasę dojazdu CMS